Biz hakda

Biz hakda

Zhejiang Feida Machinery, rulon kesýän maşynyň öňdebaryjy önümidir.Indi esasy önümimize rulon kesýän maşyn, öl pyçak maşyn, CI flexco maşyn we ş.m. girýär.Dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin her ýyl täze modelleri döredýäris.

Feida kompaniýasy CE şahadatnamasyny we Import we eksport rugsady şahadatnamasyny berdi.Önümlerimiz tutuş ýurt boýunça giňden satylýar we Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar, Afrika, Europeewropa we ş.m. eksport edilýär.Esasanam awtoulagymyzy kesýän maşyn bilen kesmek, gamburger guty öndürijisi tarapyndan gaty kanagatlanýar.

Iýmit gaplaýyş bazaryna laýyk çözgütleri hödürleýäris: kagyz käseler, kagyz gutular, kagyz tabaklar ... olar üçin ýörite çözgütleri taýýarladyk, hünär maslahaty, taslama in engineeringenerçiligi we ajaýyp tehniki hyzmat.Biz hakykatdanam telekeçiligi göz öňünde tutýarys!

Feida kompaniýasy işgärlerimiziň her bir agzasynyň ýaşaýyş we iş şertlerine uly üns berýär.Işgärler, kompaniýamyz tarapyndan geçirilen dürli okuw sapaklary arkaly hünär endiklerini ösdürmäge çagyrylýar.Feida kompaniýasynyň öndürijiligini ýokarlandyrmagy üçin işgärleri sylaglamak üçin höweslendiriş shemalary hem bar.

Feida-da müşderilerimize her gün kömek etmek üçin ýakyndan işleýäris.Täzelikçi bolmak, birek-birege garşy çykmak, birneme has köp batyrgaý bolmak we müşderi 100% kanagatlanýança hiç wagt durmazlyk.Içerki atmosfera gowy.Aýdan zatlarymyzy etmegi we edýän zatlarymyzy aýtmagy halaýarys.Alsoöne biz ýagşylyk etmegi hem gowy görýäris!Müşderilerimiz, hyzmatdaşlarymyz we biri-birimiz üçin.

takmynan1

Zawodymyz 18000 inedördül metr meýdany eýeleýär we ýyllyk önümimiz 200-den gowrak maşyn.Biziň öz gözleg toparymyz, satuw toparymyz we satuwdan soňky toparymyz bar.Müşderilerimiziň hemmesine kagyz kesmek çözgütlerini hödürleýäris.Bukjanyň haýsy materialdygyna ýa-da görnüşine garamazdan, laýyk enjamy şu ýerden tapyp bilersiňiz.Iýmit gaplamak pudagy bilen meşgullanýan bolsaňyz, Feida tehnikasynyň iň gowy saýlanjakdygyňyza ynanýaryn.

Kompaniýanyň suraty

ofis-4
seminar-12
seminar-5-1410
seminar-15

Kompaniýa şahadatnamasy

zhengshu2
zhengshu1