Önümler

 • Çyzykly maşynda çap etmek bilen ölmek

  Çyzykly maşynda çap etmek bilen ölmek

  “FD” seriýaly awtomatiki rulon, halkara ösen tehnologiýalara esaslanan çyzgyda çap etmek bilen, azyk gaplaýyş pudaklarynda giňden ulanylýar.Tizlik şowhunsyz 180 sahypa / minutda ýetip biler.Dürli önümlere görä, has köp kagyzy tygşytlap biljek doly çözgüdi hödürläp bileris, şeýle hem müşderi talaplaryna görä 1-6 reňk çap bölegini saýlap biler.

 • Kagyz jamy emele getirýän maşyn

  Kagyz jamy emele getirýän maşyn

  Bir plastinka kagyz çüýşe maşynynyň kämilleşdirilen we kämilleşdirilen önümi hökmünde, Iň amatly funksiýalary we öndürijiligi amala aşyrmak üçin açyk kamera dizaýnyny, kesilen bölünişi, dişli hereketlendirijini we uzyn ok gurluşyny ulanýar.

 • Kagyz kubogyny emele getirýän maşyn

  Kagyz kubogyny emele getirýän maşyn

  Bu täze işlenip düzülen kagyz kubok enjamy, önümçilik tizligini 60-80pc / min.Kagyz öwrüji enjamyň bu bölegi köp stansiýaly dizaýny üpjün edýär we ýeke we goşa PE örtülen içgi käselerini, doňdurma käselerini, kofe käselerini, köpürjik çaý käselerini we başgalary ýasamaga ukyply.kamera we dişli, PLC dolandyryş ulgamy bilen uzyn okly dişli sürüjini ulanyň.

 • ZX-600 Awtomatik tort kagyz gutusy maşyny

  ZX-600 Awtomatik tort kagyz gutusy maşyny

  Awtomatiki akylly termoforming PE kagyz guty enjamy.Kagyz mehaniki gurluşy, awtomatiki kagyz iýmitlenmegi we kagyz ýöremegi, durnukly we täsirli, awtomatiki burç eplenýän ýylylyk emele geleninden soň ilkinji iki galyp, önümi emele getirýän alýumin garyndy galypyny kabul edýär, galyndy takyklygyny ýeňil we çydamly saklaýar, önümiň baglanyşyk täsiri gowy, baglanyşyksyz, owadan we gaty guty, bukulýan kagyz gutusyny öndürmek üçin iň amatly enjamdyr.

  Mikrokompýuter tarapyndan dolandyrylýan enjamlar, sorujy enjamdan, kagyz iýmitinden, burçly, galypdan, sanlary ýygnamak üçin parametrler bilen dolandyrylýar, hil we ýönekeý işlemek, akylly işlemek, zähmet çykdajylaryny tygşytlamak üçin elektrik we beýleki möhüm komponentler meşhur marka getirilýär. , bir adam birnäçe enjamy işledip biler, akylly önüm täsirli we amalydyr.

 • ZX-560 Awtomatiki karton termoforming maşyny

  ZX-560 Awtomatiki karton termoforming maşyny

  Awtomatiki karton termoforming enjamy, ýokary tizlikli we amatly işlemegiň artykmaçlyklary bilen doly awtomatiki kagyz emele getiriji maşyn.Bu model, ýekeje PE örtülen kagyz üçin öz-özüne degişli gyzgyn howa generatoryny ulanýar.Awtomatiki iýmitlendirmek, ýylatmak (gyzgyn howa öndürýän enjam bilen), gyzgyn metbugat emele getirmek (birleşdirilen günortanlyk gutularyň dört burçy), awtomatiki nokat ýygnamak we mikrokompýuter dolandyryşy arkaly bir reňkli bir gezeklik kagyz nahar gutularyny öndürmek üçin ulanylýar.Kagyz nahar gutulary, tort gaplary, iýmit gaplaýyş gutulary we ş.m. Mehaniki geçiriş, tizlik, energiýa tygşytlamak, durnuklylyk we aňsat işlemek.

 • Awtomatiki gyrasy rulon guty galyplaýjy maşyn

  Awtomatiki gyrasy rulon guty galyplaýjy maşyn

  Awtomatiki gyrasy tegelek guty galyplaýjy maşyn, awtomatiki kagyz önümi galyplaýyş enjamy, çalt tizlik, aňsat işlemek we ş.m. artykmaçlyklaryna eýedir. Bu enjam, ýekeje PE örtülen kagyz üçin amatly öz gyzgyn howa öndüriji enjamyny kabul edýär.Awtomatiki kagyz bilen iýmitlendirmek, ýylatmak, gyzgyn basmak, awtomatiki gyralary aýlamak, mikrokompýuter dolandyryşy we bir gezek ulanylýan gyrasy nahar gutusyny öndürmek üçin ulanylýan beýleki üznüksiz amallar arkaly.Mehaniki geçiriş, Tizlik, energiýa tygşytlamak, durnuklylyk, ýönekeý işlemek.

 • ZX-1600 goşa ussahanada karton dikýän maşyn

  ZX-1600 goşa ussahanada karton dikýän maşyn

  Karton dikdiriji maşyn (kagyz gutyny emele getirýän maşyn), kartondan, kagyzdan, kagyzdan, gasynlanan kagyzdan we ş.m. ýasalan karton, guty, gap ýasamakda ýöriteleşen awtomatiki enjam.

  Iýmit gutusy (karton, gap, gap-gaç, tarelka) burger gutusy, gyzgynjak guty (tarelka), bir blok gutusy, azyk gutusy (hytaý iýmit gutusy, alyp gidýän guty), gowrulan guty (çip gutusy) hökmünde giňden ulanylýar. , çip tarelkasy), günortanlyk guty, nahar gutusy we ş.m.

 • Iki gezek iş stansiýasynyň günortanlyk gutusyny emele getirýän maşyn

  Iki gezek iş stansiýasynyň günortanlyk gutusyny emele getirýän maşyn

  Iki gezek işleýän stansiýa günortanlyk guty galyplaýjy maşyn, awtomatiki kagyz önümlerini galyplaýyş enjamy, çalt tizlik, aňsat işlemek we ş.m. artykmaçlyklaryna eýedir.Awtomatiki kagyz bilen iýmitlendirmek, ýylatmak, gyzgyn basmak, awtomatiki nokat ýygnamak, mikrokompýuter dolandyryşy we beýleki üznüksiz amallar arkaly, bir öýjükli bir gezeklik kagyz tüwi gutularyny, örtükli günortanlyk gutulary we ş.m. öndürmek üçin ulanylýar Mehaniki geçiriş, Tizlik, energiýa tygşytlamak, durnuklylyk , ýönekeý işlemek.

 • Gyzgyn folga möhürlemek we kesmek maşyny

  Gyzgyn folga möhürlemek we kesmek maşyny

  Enjamlar pudaga ulanylyp bilner: aýakgap gutulary, sowgat gutulary, galam gaplar, köýnek gutulary, jorap gutulary, süýt haltalary, gyzyl paketler, kupletler, çakyr gutulary we ş.m.

 • Gyzgyn folga möhürleýji maşyn

  Gyzgyn folga möhürleýji maşyn

  Bu gyzgyn folga möhürleýji maşyn täze nesil önümi hökmünde döredildi;çap edilenden soň, laminirlenen awtomatiki möhürleme materiallary üçin ulanylýar.Karton, kagyz käse, daş-töweregi söwda belligi, kartoçka basýan konweks, göçme kagyz halta, kagyz örtügi, PVX we dürli plastmassa materiallary we ş.m. öndürmek üçin amatlydyr. Esasy hereketlendiriji AC ýygylygynyň öwrüliş tizligini sazlaýjy tarapyndan dolandyrylýar;esasy geçiriş ulgamy howa gysgyç tormoz enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr;ýag çalmak ulgamy maşynyň hereketini goraýar;maşynyň tutuşlygyna işlemegi üçin ýokarda agzalan ähli faktorlar üçin kesgitleýiş ulgamy.Enjam enjamlary ýokary takyk reňkli foto-elektrik awtomatiki yzy kesgitlemek, servo motor awtomatiki ýerleşdiriş ulgamyny kabul edýär.

 • CI Flexo çap ediji maşyn

  CI Flexo çap ediji maşyn

  Aýratynlyk

  • Europeanewropa tehnologiýasy / prosesi öndürmek, goldamak / doly işlemek üçin enjamy girizmek we siňdirmek.
  • Tabagy gurnanyňyzdan we hasaba alanyňyzdan soň, hasaba alynmagyň zerurlygy ýok, hasyllylygy ýokarlandyryň.
  • “Plate Roller” -iň 1 toplumyny çalyşmak (düşürilmedik köne rolik, berkidilenden soň alty sany täze rolik oturdyldy), çap etmek bilen diňe 20 minutlyk hasaba alnyp bilner.
  • Maşyn, gysga wagtyň içinde deslapky duzakdan öňünden gutarmak üçin ilkinji gurnama plastinkasy.
  • Iň ýokary önümçilik maşyny 200m / min tizlenýär, hasaba alyş takyklygy ± 0.10mm.
  • Işleýiş tizligini ýokary ýa-da aşak galdyranda örtügiň takyklygy üýtgemeýär.
  • Maşyn duranda, dartgynlylygy saklap bolýar, substrat gyşarma çalşygy däl.
  • Üznüksiz önümçilige, önümiň hasyllylygyny ýokarlandyrmak üçin taýýar önümi goýmak üçin makaradan tutuş önümçilik liniýasy.
  • Takyk gurluş, aňsat işlemek, aňsat tehniki hyzmat, ýokary derejeli awtomatlaşdyryş we ş.m. bilen diňe bir adam işläp biler.
 • Alýumin gapagy rulon ölüji maşyn

  Alýumin gapagy rulon ölüji maşyn

  Halkara ösen tehnologiýalara esaslanan FD seriýaly alýumin gapak rulon, azyk gaplaýyş pudaklarynda giňden ulanylýar.60-150 gsm kagyz, PE film kagyzy we alýumin film kagyzy we ş.m. arasynda pes gsm kesip biler ... Müşderiler dürli önüm almak üçin dürli galyplary üýtgedip bilerler.Iň köp ýaýran önüm doňdurma konusy, dessine nahar örtügi, gatyk örtügi…

12Indiki>>> Sahypa 1/2