970 * 550 Roll Die kesýän maşyn

Gysga düşündiriş:

Çap etmek, gaplamak we kagyz önümleri pudagynda giňden ulanylýan bu awtomatiki tekiz örtükli maşyn.Esasanam kagyz käseler we gutular.Diňe kesmek bilen çäklenmän, eriş hem edip biler.Galyby üýtgetmek gaty az çykdajy bilen gaty aňsat.Kagyz gutusy öndürmek üçin gaty gowy wariant.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

Tehniki spesifikasiýa

Model FD970 * 550
Iň köp kesilýän ýer 950mm * 530mm
Kesmek takyklygy ± 0.20mm
Kagyz agramy 120-400g / ㎡
Önümçilik kuwwaty 120-180 gezek / min
Howa basyşy 0.5Mpa
Howa basyşyny sarp etmek 0.25m³ / min
Maksimum kesiş basyşy 150 T.
Maşynyň agramy 6T
Iň köp kagyz rulonynyň diametri 1600mm
Jemi kuwwat 12 KW
Ölçegi 4500x2200x1800mm

Aýratynlyk

1. Gurçuk dişli gurluşy: Gurçuk tigirleri we gurçuk geçiriş ulgamy güýçli we yzygiderli basyşy üpjün edýär we enjam ýokary tizlik bilen işleýän wagtynda pes ses, rahat işlemek we ýokary kesiş basyşy ýaly aýratynlyklary kesýär. Esasy binýady, hereket edýän Çarçuwanyň we ýokarky çarçuwanyň hemmesi ýokary dartyş güýji, deformasiýa garşy we ýadawlyga garşy aýratynlyklary bolan ýokary güýçli süýümli guýma demir QT500-7 kabul edýär.

önüm-düşündiriş7

2. ubaglaýyş ulgamy: Esasy hereketlendiriji nebit üpjünçiligini yzygiderli üpjün etmek we sürtülmäni azaltmak we maşynyň ömrüni uzaltmak üçin mejbury ýaglaýyş ulgamyny kabul edýär, nebit basyşy pes bolsa gorag üçin enjam ýapylýar.Circuitag zynjyry, ýagy arassalamak üçin süzgüç we ýagyň ýoklugyna gözegçilik etmek üçin akym kommutatoryny goşýar.

önüm-beýany8
önüm-beýany9
önüm-beýany10

3. Öçüriji güýç 7.5 KW inwertorly hereketlendiriji bilen üpjün edilýär.Diňe güýç tygşytlamak bilen çäklenmän, ädim ätýän tizligi sazlamagy hem amala aşyryp biler, esasanam öçüriji güýji güýçli we durnukly edýän we elektrik toguny hasam azaldyp bilýän goşmaça uly polwi bilen utgaşdyrylanda.
Pnewmatik debrýus tormozy: hereketlendiriji momentini, pes ses we ýokary tormoz öndürijiligini dolandyrmak üçin howa basyşyny sazlamak arkaly.Artykmaç ýük ýüze çyksa, duýgur we çalt jogap berse, enjam awtomatiki usulda ýapylar.

4. Elektrik dolandyryş basyşy: ölü kesýän basyşy sazlamak üçin takyk we çalt, basyş HMI tarapyndan dört aýagy dolandyrmak üçin hereketlendiriji arkaly awtomatiki düzülýär. Bu gaty amatly we takyk.

5. Çap edilen sözlere we sanlara görä ölüp biler ýa-da olarsyz ölüp biler.Reňkleri kesgitläp bilýän basgançakly hereketlendiriji we fotoelektrik gözüň arasyndaky utgaşyk, ölýän ýeriň we sanlaryň ajaýyp laýykdygyny kepillendirýär.Önümleri söz we san bolmazdan kesmek üçin mikro-kompýuter gözegçisiniň üsti bilen iýmitiň uzynlygyny düzüň.

Agaç ölüler we ahyrky önümler

önüm-beýany1

Sergiler we toparlaýyn iş

önüm-beýany9

Sorag-jogap

S: Önümiňiziň diapazony näme?
J: Kagyz käseler, kagyz jam, kagyz tabaklar, kagyz guty we ş.m.

S: Kubokyň / gutynyň haýsy ululygyny ýasap bilersiňiz?
J: Dürli ululykdaky käseleri edip bileris, diňe bir önüm çyzgysyny hödürläp bileris, siziň üçin kesiş düzülişini edip bileris.

S: Öndüriji?
J: Hawa, 10 ýyl bäri öl kesýän maşyn ýasaýarys.

S: Töleg möhleti barada näme aýdyp bilersiňiz?
J: 30% T / T ösen, galanlary ýüklemezden öň tölenmeli

S: Zawodyňyza nädip barmaly?
J: Biz Zhejiang welaýatynyň Wenzhou şäherinde ýerleşýäris.Howa arkaly Wenzhou Longwan howa menziline, Şanhaýdan 45 minut, Guan Guangzhououdan 1 sagat 50min, Gonkongdan 2 sagat töweregi.Sizi howa menzilinde äkideris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň