Kesiji maşyn

Feida kompaniýasy CE şahadatnamasyny we Import we eksport rugsady şahadatnamasyny berdi.Önümlerimiz köp ýurtda satylýar we Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar, Afrika, Europeewropa we ş.m. eksport edilýär.Esasanam awtoulagymyzy kesýän maşyn bilen kesmek, gamburger guty öndürijisi tarapyndan gaty kanagatlanýar.
 • Çyzykly maşynda çap etmek bilen ölmek

  Çyzykly maşynda çap etmek bilen ölmek

  “FD” seriýaly awtomatiki rulon, halkara ösen tehnologiýalara esaslanan çyzgyda çap etmek bilen, azyk gaplaýyş pudaklarynda giňden ulanylýar.Tizlik şowhunsyz 180 sahypa / minutda ýetip biler.Dürli önümlere görä, has köp kagyzy tygşytlap biljek doly çözgüdi hödürläp bileris, şeýle hem müşderi talaplaryna görä 1-6 reňk çap bölegini saýlap biler.

 • Pressokary basyşly öl kesiji maşyn (nagyş)

  Pressokary basyşly öl kesiji maşyn (nagyş)

  Çap etmek, gaplamak we kagyz önümleri pudagynda giňden ulanylýan bu ýokary basyşly awtomatiki tekiz örtükli maşyn.Esasanam kagyz käseler we gutular.Adaty model maşynyň arasyndaky tapawut, ýokary basyşly maşyn nagyş edip bilýär we 500gsm-den gowrak kagyzy kesip bilýär, şonuň üçin goşa diwar kagyz käseleri öndürmek üçin peýdaly.

  Mundan başga-da, müşderileriň saýlamagy üçin başga-da birnäçe wariant bar (pressureokary basyş ýa-da adaty basyş, şeýle hem howa ştaty ýa-da tokly päsgelçilik we ş.m.)

 • Kagyz kubogynyň muşdagy kesmek we süpürmek üçin maşyn

  Kagyz kubogynyň muşdagy kesmek we süpürmek üçin maşyn

  Kagyz käse pudagynda giňden ulanylýan kagyz käse janköýerini kesmek we süpürmek.Iki bölekden durýar, birinji bölegi öl kesýän maşyn, müşderiler talaplaryna görä dürli konfigurasiýalary saýlap bilerler.Ikinji bölegi bolsa süpüriş mehanizmi, kesilenden soň, kagyz önümini aşak zyňmak üçin galyndy ulanyp, kesmek bölümi kagyz boşluklaryny çykaryp, göni tozan gabyna salyp biler. .

 • 970 * 550 Roll Die kesýän maşyn

  970 * 550 Roll Die kesýän maşyn

  Çap etmek, gaplamak we kagyz önümleri pudagynda giňden ulanylýan bu awtomatiki tekiz örtükli maşyn.Esasanam kagyz käseler we gutular.Diňe kesmek bilen çäklenmän, eriş hem edip biler.Galyby üýtgetmek gaty az çykdajy bilen gaty aňsat.Kagyz gutusy öndürmek üçin gaty gowy wariant.

 • Kesiji we kesýän maşyn

  Kesiji we kesýän maşyn

  Çap etmek, gaplamak we kagyz önümleri pudagynda giňden ulanylýan halkara ösen tehnologiýalara esaslanýan ýyrtyk maşyn bilen Feida ölü.Esasanam nahar gutusy, Gamburg gutusy, pizza gutusy we ş.m.

  Çig maldan ahyrky önüme çenli hemme zady bir gezekde edip biler.Adamyň eli bilen biderek zatlary aýyrmagyň zerurlygy ýok, bu dizaýn önümçilik wagtyny gysgaldyp, önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyryp we zähmet çykdajylaryny azaldyp biler.Bu enjam, ýokary çykdajyly ýurtlar üçin amatly wariant.