Kesiji we kesýän maşyn

Gysga düşündiriş:

Çap etmek, gaplamak we kagyz önümleri pudagynda giňden ulanylýan halkara ösen tehnologiýalara esaslanýan ýyrtyk maşyn bilen Feida ölü.Esasanam nahar gutusy, Gamburg gutusy, pizza gutusy we ş.m.

Çig maldan ahyrky önüme çenli hemme zady bir gezekde edip biler.Adamyň eli bilen biderek zatlary aýyrmagyň zerurlygy ýok, bu dizaýn önümçilik wagtyny gysgaldyp, önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyryp we zähmet çykdajylaryny azaldyp biler.Bu enjam, ýokary çykdajyly ýurtlar üçin amatly wariant.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

Tehniki spesifikasiýa

Model FD1080 * 640
Iň köp kesilýän ýer 1050mm * 610mm
Kesmek takyklygy ± 0.1mm
Kagyz agramy 200-600g / ㎡
Önümçilik kuwwaty 90-130 gezek / min
Howa basyşy 0.5Mpa
Howa basyşyny sarp etmek 0.25m³ / min
Maksimum kesiş basyşy 280 T.
Maşynyň agramy 16T
Iň köp kagyz rulonynyň diametri 1600mm
Jemi kuwwat 30 KW
Ölçegi 4500x1100x2000mm

Maşyn jikme-jigi

önüm-beýany1
önüm-beýany2
önüm-beýany3
önüm-beýany4
önüm-beýany5
önüm-beýany6

Aýratynlyk

1. Gurçuk dişli gurluşy: Gurçuk tigirleri we gurçuk geçiriş ulgamy güýçli we yzygiderli basyşy üpjün edýär we enjam ýokary tizlik bilen işleýän wagtynda pes ses, rahat işlemek we ýokary kesiş basyşy ýaly aýratynlyklary kesýär. Esasy binýady, hereket edýän Çarçuwanyň we ýokarky çarçuwanyň hemmesi ýokary dartyş güýji, deformasiýa garşy we ýadawlyga garşy aýratynlyklary bolan ýokary güýçli süýümli guýma demir QT500-7 kabul edýär.

önüm-düşündiriş7

2. ubaglaýyş ulgamy: Esasy hereketlendiriji nebit üpjünçiligini yzygiderli üpjün etmek we sürtülmäni azaltmak we maşynyň ömrüni uzaltmak üçin mejbury ýaglaýyş ulgamyny kabul edýär, nebit basyşy pes bolsa gorag üçin enjam ýapylýar.Circuitag zynjyry, ýagy arassalamak üçin süzgüç we ýagyň ýoklugyna gözegçilik etmek üçin akym kommutatoryny goşýar.

önüm-beýany8
önüm-beýany9
önüm-beýany10

3. Öçüriji güýç 7.5 KW inwertorly hereketlendiriji bilen üpjün edilýär.Diňe güýç tygşytlamak bilen çäklenmän, ädim ätýän tizligi sazlamagy hem amala aşyryp biler, esasanam öçüriji güýji güýçli we durnukly edýän we elektrik toguny hasam azaldyp bilýän goşmaça uly polwi bilen utgaşdyrylanda.
Pnewmatik debrýus tormozy: hereketlendiriji momentini, pes ses we ýokary tormoz öndürijiligini dolandyrmak üçin howa basyşyny sazlamak arkaly.Artykmaç ýük ýüze çyksa, duýgur we çalt jogap berse, enjam awtomatiki usulda ýapylar

düşündiriş01
düşündiriş02

4. Elektrik dolandyryş basyşy: ölü kesýän basyşy sazlamak üçin takyk we çalt, basyş HMI tarapyndan dört aýagy dolandyrmak üçin hereketlendiriji arkaly awtomatiki düzülýär. Bu gaty amatly we takyk.

düşündiriş03
düşündiriş04

5. Çap edilen sözlere we sanlara görä ölüp biler ýa-da olarsyz ölüp biler.Reňkleri kesgitläp bilýän basgançakly hereketlendiriji we fotoelektrik gözüň arasyndaky utgaşyk, ölýän ýeriň we sanlaryň ajaýyp laýykdygyny kepillendirýär.Önümleri söz we san bolmazdan kesmek üçin mikro-kompýuter gözegçisiniň üsti bilen iýmitiň uzynlygyny düzüň.

düşündiriş05
düşündiriş06

6. Elektrik şkafy
Motor: quygylyk öwrüjisi pes energiýa we ýokary netijelilik aýratynlyklary bilen esasy hereketlendirijini dolandyrýar.
PLC we HMI: ekranda işleýän maglumatlary we ýagdaýy görkezýär, ähli parametrleri ekranyň üsti bilen düzüp bolýar.
Elektrik dolandyryş ulgamy: mikro kompýuter dolandyryşyny, kodlaýjy burçy kesgitlemek we gözegçilik, fotoelektrik kowalamak we ýüze çykarmak, kagyz bilen iýmitlenmek, gowşurmak, kesmek we awtomatiki gözegçilik we kesgitlemek prosesine ýetmek.
Howpsuzlyk enjamlary: şowsuzlyk ýüze çykanda maşyn gorkuzýar we goramak üçin awtomatiki ýapylýar.

düşündiriş07

7. Düzediş bölümi: Bu enjam kagyzy dogry ýagdaýda düzedip we sazlap bilýän Motor tarapyndan dolandyrylýar.(çepden saga)

düşündiriş08
düşündiriş09

8. Ölüm kesmek bölümi enjamdan çykmazlyk üçin enjamyň pnewmatik gulp görnüşini kabul edýär.
Kesiji plastinka: 65Mn polat plastinka ýyladyş bejergisi, ýokary gatylyk we tekizlik.
Kesilen pyçak plastinka we plastinka çarçuwasy, plastinkanyň üýtgeýän wagtyny tygşytlamak üçin çykarylyp bilner.

düşündiriş10
düşündiriş11

9. Kagyz petiklenen duýduryş: kagyz iýmitlenmegi petiklenende duýduryş ulgamy enjamy saklaýar.

düşündiriş12

10. Iýmitlendiriş bölümi: Pnewmatik we gidrawmatiki şekilsiz kabul edýär, 3 '', 6 '', 8 '', 12 '' goldap biler.Iň ýokary kagyz kagyzyň diametri 1,6m.
Soňky önüm.

düşündiriş13
düşündiriş14
düşündiriş15

11. materialük materialy: aňsat we çalt elektrik rulony material ýüklemek.Kauçuk bilen örtülen iki rulon, “Traction Motor” tarapyndan dolandyrylýar, şonuň üçin kagyzy awtomatiki öňe sürmek gaty aňsat.

düşündiriş16
düşündiriş17

12. Kagyz ýadrosyndaky burç materiallaryny awtomatiki buklaň we tekizläň.Epleme derejesiniň köp basgançakly düzedilmegine düşündi.Önüm näçe egilen bolsa-da, ony tekizläp ýa-da başga tarapa öwrüp bolýar.

düşündiriş18
düşündiriş19

13. Iýmit materialy: fotoelektrik göz yzarlaýyş ulgamy material iýmitlenişiniň we ölmegiň tizliginiň sinhronlaşmagyny kepillendirýär.

düşündiriş20

14. Iýmitlendiriş ýerleşiş bölümi: gapdal ýerleşişi dürli kagyz giňligine görä çekiş we pyçak bilen goşa maksatly gap enjamyny kabul edýär, aňsatlyk bilen işleýär.

düşündiriş21
düşündiriş22

15. Bölüm bölegi: Bu özboluşly tehnologiýamyz, müşderileriň talaplaryna laýyklykda dürli önümleri aýryp bileris.Ippingapylýan silindr takyk zolakly servo motor bilen dolandyrylýar.Ippingapylýan gysgyçlar gaty güýçlidir, döwülen gysgyçlary üýtgetmek üçin köp wagt tygşytlar.Galyndylar howa bilen awtomatiki usulda demir gutujyga düşüriler.

düşündiriş23
düşündiriş24

16. Aýyrmak bölüminden soň, maşyn soňky bölekleri awtomatiki ýygnaýar.Zähmeti azaldýar.Kolleksiýa enjamy önümleriň dürli ululyklaryna görä sazlanyp bilner.

düşündiriş25
düşündiriş26
düşündiriş27
düşündiriş28

Sergiler we toparlaýyn iş

düşündiriş29


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň