Karton emele getirýän maşyn näme?

Karton emele getiriji maşynkarton ýasalanda aýrylmaz enjamdyr.Esasan iki görnüşi barkarton emele getiriji maşynlarbazarda gyzgyn eritme ýelimi bolmazdan gyzgyn eritme we karton emele getiriji maşyn bilen.Gyzgyn ereýän ýelim maşynly karton emele getiriji maşyn, ýokary derejeli butiki asman we ýer örtügi kartony ýasamak üçin iň oňat enjamdyr.Faceüz kagyzy awtomatiki iýmitlendirmek, ýüz kagyzy ýelmemek, kartondan awtomatiki usulda eltmek, PLC programmirläp bolýan gözegçilik ediji, fotoelektrik yzarlaýyş ulgamy, gidrawliki pnewmatik ulgam, duýgur ekranly maşyn interfeýsi kabul ediň,dört burçdan karton emele getirmek we ýelmemek, ýerleşdirmek we laminirlemek we karton emele getirmek Bütin maşyn doly awtomatiki we onlaýn bolup, önümçiligiň netijeliligi adaty senetçilikden 30 esse ýokarydyr.

Zhejiang Feida Machinery, rulon kesýän maşynyň öňdebaryjy önümidir.Indi esasy önümimize rulon kesýän maşyn, öl pyçak maşyn, CI flexco maşyn we ş.m. girýär.Dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin her ýyl täze modelleri döredýäris.

Iýmit gaplaýyş bazaryna laýyk çözgütleri hödürleýäris: kagyz käseler, kagyz gutular, kagyz tabaklar ... olar üçin ýörite çözgütleri taýýarladyk, hünär maslahaty, taslama in engineeringenerçiligi we ajaýyp tehniki hyzmat.Biz hakykatdanam telekeçiligi göz öňünde tutýarys!

          ZX-600 Awtomatik tort kagyz gutusy maşyny          

https://www.feidapack.com/zx-600-automatic-cake-paper-box-machine-product/

Awtomatiki akylly termoforming PE kagyz guty enjamy.Kagyz mehaniki gurluşy, awtomatiki kagyz iýmitlenmegi we kagyz ýöremegi, durnukly we täsirli, awtomatiki burç eplenýän ýylylyk emele geleninden soň ilkinji iki galyp, önümi emele getirýän alýumin garyndy galypyny kabul edýär, galyndy takyklygyny ýeňil we çydamly saklaýar, önümiň baglanyşyk täsiri Gowy, üznüksiz, owadan we gaty guty, bukulýan kagyz gutusyny öndürmek üçin iň amatly enjamdyr. Mikrokompýuter tarapyndan dolandyrylýan enjam, sorujy maşyndan, kagyz iýmiti, burç, galyp, sanlary ýygnamak üçin parametrler, elektrik we hilini, ýönekeý işleýşini, akylly işlemegini, zähmet çykdajylaryny tygşytlamagy üpjün etmek üçin beýleki esasy komponentler meşhur marka getirilýär, bir adam birnäçe enjam işledip biler, akylly önüm täsirli we amalydyr.

Awtomatiki karton termoforming enjamy, ýokary tizlikli we amatly işlemegiň artykmaçlyklary bilen doly awtomatiki kagyz emele getiriji maşyn.Bu model, ýekeje PE örtülen kagyz üçin öz-özüne degişli gyzgyn howa generatoryny ulanýar.Awtomatiki iýmitlendirmek, ýylatmak (gyzgyn howa öndürýän enjam bilen), gyzgyn metbugat emele getirmek (birleşdirilen günortanlyk gutularyň dört burçy), awtomatiki nokat ýygnamak we mikrokompýuter dolandyryşy arkaly bir reňkli bir gezeklik kagyz nahar gutularyny öndürmek üçin ulanylýar.Kagyz nahar gutulary, tort gaplary, iýmit gaplaýyş gutulary we ş.m. Mehaniki geçiriş, tizlik, energiýa tygşytlamak, durnuklylyk we aňsat işlemek.

 

Awtomatiki gyrasy tegelek guty galyplaýjy maşyn, awtomatiki kagyz önümi galyplaýyş enjamy, çalt tizlik, aňsat işlemek we ş.m. artykmaçlyklaryna eýedir. Bu enjam, ýekeje PE örtülen kagyz üçin amatly öz gyzgyn howa öndüriji enjamyny kabul edýär.Awtomatiki kagyz bilen iýmitlendirmek, ýylatmak, gyzgyn basmak, awtomatiki gyralary aýlamak, mikrokompýuter dolandyryşy we bir gezek ulanylýan gyrasy nahar gutusyny öndürmek üçin ulanylýan beýleki üznüksiz amallar arkaly.Mehaniki geçiriş, Tizlik, energiýa tygşytlamak, durnuklylyk, ýönekeý işlemek.

ZX-1600 goşa ussahanada karton dikýän maşyn

https://www.feidapack.com/zx-1600-double-workshop-carton-erecting-machine-product/

Karton dikdiriji maşyn (kagyz gutyny emele getirýän maşyn), kartondan, kagyzdan, kagyzdan, gasynlanan kagyzdan we ş.m. ýasalan karton, guty, gap ýasamakda ýöriteleşen awtomatiki enjam.

Iýmit gutusy (karton, gap, gap-gaç, tarelka) burger gutusy, gyzgynjak guty (tarelka), bir blok gutusy, azyk gutusy (hytaý iýmit gutusy, alyp gidýän guty), gowrulan guty (çip gutusy) hökmünde giňden ulanylýar. , çip tarelkasy), günortanlyk guty, nahar gutusy we ş.m.

Iki gezek işleýän stansiýa günortanlyk guty galyplaýjy maşyn, awtomatiki kagyz önümlerini galyplaýyş enjamy, çalt tizlik, aňsat işlemek we ş.m. artykmaçlyklaryna eýedir.Awtomatiki kagyz bilen iýmitlendirmek, ýylatmak, gyzgyn basmak, awtomatiki nokat ýygnamak, mikrokompýuter dolandyryşy we beýleki üznüksiz amallar arkaly, bir öýjükli bir gezeklik kagyz tüwi gutularyny, örtükli günortanlyk gutulary we ş.m. öndürmek üçin ulanylýar Mehaniki geçiriş, Tizlik, energiýa tygşytlamak, durnuklylyk , ýönekeý işlemek.

ZX-1200 gamburger gutularyny, fransuz gowurma gutusyny, iýmit tarelkasyny, günortanlyk gutyny, hytaý nahar gutusy, gyzgyn it gutusy we ş.m. öndürmek üçin iň amatly saýlawdyr. Mikro kompýuter, PLC, üýtgeýän häzirki ýygylyk öwrüjisi, wakuum sorujy kagyz iýmitlendirmek, awtomatik ýelimlemek, awtomatiki kagyz lentalary sanamak we zynjyrly hereketlendiriji.Bu esasy bölekleriň we elektrik dolandyryş ulgamynyň hemmesi yzygiderli işlemegi, takyk ýerleşişini, göwnejaý işlemegini, howpsuzlygyny we ygtybarlylygyny kepillendirmek üçin import edilýän markany kabul edýär.10-dan gowrak görnüşli guty ýasap biler.


Iş wagty: Iýun-09-2022