iň gowy folga möhürleýji maşyn näme?

iň gowusy nämegyzgyn folga möhürleýji maşyn?

Pandemiýa garamazdan, gyzgyn folga möhürleme işi yzygiderli ösýär.Recentakynda berlen habara görä, gyzgyn möhürleýji folga bazary 2020-nji we 2024-nji ýyllar aralygynda 124,50 million dollar artar diýlip garaşylýar.

Birnäçe kompaniýa gaplama dizaýnyny gowulandyrmak üçin gyzgyn folga möhürleme tehnologiýasyna maýa goýdy.Gyzgyn folga möhürlemesini satyn alanlar üçin onuň nämedigini we bezeg böleklerini döretmek üçin haýsy möhürleýji maşynlaryň ulanylýandygyny bilmek iň gowusydyr.

Feida enjamlary agyzgyn möhürleýji maşynilkinji gezek müşderilere zerurlyklary üçin iň gowusyny saýlamaga kömek etmek üçin gollanma satyn almak.

Gyzgyn folga möhüri näme?
Gyzgyn folga möhürlemek gologrammalary ýa-da metal folga karton tagtalary, ýeňil kagyz, plastmassa, laminirlenen tagtalar we ýylylyk we basyş ulanyp gasynlanan tagtalar ýaly materiallara ulanmagyň usulydyr.

Gyzgyn folga möhürlemesi termini öz içine alýar:

Golografiki we gologramma folga ulanylyşy
Pleönekeý tekiz folga möhürlemesi
Çuňňur nagyş folga möhürlemesi bilen utgaşdy
Folga möhürlemesi gurluş we mikro nagyşlar bilen birleşdirildi

Dürli bezeg belligini we ýasama garşy çäreleri döretmek üçin ulanylýar.Köplenç aşakdaky pudaklarda ulanylýar:

Iýmit
Çilim
Derman
Lýuks haryt gaplamak
Şerap we spirtli zatlar üçin bellik etmek
Gaplamakdan başga-da gutlag kartalarynda, banknotlarda we täjirçilik çaplarynda gyzgyn folga möhürlemesi ulanylýar.

Gyzgyn folga möhürlemegiň prosesi

Ine, folga möhürlemegiň nähili işleýändigi:

 • Folga möhürleme prosesinde heýkeltaraş metal plastinka folga bilen aragatnaşyk saklaýar.
 • Inçe folga filminiň örtügi saýlanan ýer meýdanyna geçirilýär.
 • Metal plastinka gyzdyrylansoň, folga diňe folga plastinasynyň belli bir dizaýnynda we zerur çap edilmeli ýerinde folga ýüzüne ýapyşyp başlaýar.

Folga möhürlemesi ýöriteleşdirilen köp gatly folga ulanmak arkaly amala aşyrylýar.Adatça, folga gatlaklarynyň dürli görnüşleri aşakdakylardyr:

 • Lak gatlaklary
 • Surat gatlaklary
 • Daşarky ýelim gatlagy
 • Goýberiş gatlaklary
 • Poliester daşaýjy gatlaklar
 • Metal gatlaklar (folga reňkleri)
 • https://www.feidapack.com/hot-foil-stamping-machine/
 • Dürli görnüşleriGyzgyn folga möhürleýji maşynlar

  Ine, gyzgyn folga möhürleýji maşynlaryň dürli görnüşleri we olaryň işleýşi.

  Tegelek tegelek gyzgyn folga möhürleýji maşyn

  Bu enjam çaphanalar ýaly prinsiplerde işleýär.Enjamyň egirme silindrleri iki tarapa garşy ugurlarda aýlanýar.Folga we orta iki silindriň arasynda ýerleşdirilýär we basyş etmek üçin silindrler birleşdirilýär.

  Folga möhürleýji maşynyň bu görnüşi gaty ýokary tizlikde aýlanyp bilýär we ýokary jikme-jik dizaýnlary döretmek üçin ulanylyp bilner.Ortaça çylşyrymly folga effektlerini döretmek üçin amatlydyr.

  Tekiz tekiz gyzgyn folga möhürleýji maşyn

  Tekiz tekiz gyzgyn folga, folga ölmegi hemişelik ýerleşmek üçin tekiz metal plastinka ýa-da dinamiki ýerleşmek üçin bal şekilli plastinka birikdirilýär.Folga we orta plastinka bilen aşagynda berkidilen hasaplaýjy plastinanyň arasynda ýerleşdirilýär.

  Içine folga ulanylanda, aşaky tarelkalar bilelikde basylanda nagyşly dizaýny öndürýän proýeksiýalary öz içine alýar.

  Tekiz folga möhürlemegiň möhüm güýji, gurmagyň ýönekeý bolmagy we zerur gurallaryň we bölekleriň bazara elýeterli bolmagydyr.

  Tegelek tekiz gyzgyn folga möhürleýji maşyn

  Tegelek tekiz gyzgyn folga möhürleýji maşynlar tekiz tekiz folga möhürleme maşynlarynda ulanylýan durnuk tekiz tekiz plastinkanyň ýerine aýlanýan silindr ulanýarlar.

  Gorizontal basyş aýlanýan silindre ulanylýar, folgany ortaça itekleýär we folga nagşyny oňa geçirýär.

  Folga möhürleme maşynynyň bu görnüşiniň peýdasy, az bölekli kiçi taslamalar üçin amatlydyr.

  Folga möhürleýji maşyn üçin maslahatlar satyn almak

  Gyzgyn folga möhürleýji maşyn satyn alanyňyzda ýatda saklamaly birnäçe zat bar.Olaryň arasynda:

  • Goýmak isleýän ýüküň mukdaryny dolandyryp bilýän maşyny saýlaň.Köp mukdarda material möhürlemeli bolsaňyz, wagt tygşytlamak üçin gollanmadan awtomatiki möhür basýar.
  • Möhürlemek isleýän materialyňyz, saýlan maşynyňyzyň görnüşine hem täsir eder.Haýsy enjamyň önümleriňize laýykdygyny iki gezek barlamak gowy pikir.Machineshli maşynlar ähli materiallara möhür basmaga ukyply däl.
  • Dürli maşynlardan başga-da pol we polotno modelleri bar.Folga möhürleýji üçin näçe saklaýyş ukybyňyz bar.

 

Ynamly gyzgyn folga möhürleme öndürijisi bilen gürleşiň

“Feida Machinery” öndürijiligi, ygtybarlylygy we köp taraplylygy üpjün edýän ýokary derejeli gyzgyn folga möhürleri ýaly dürli gaplama enjamlaryny üpjün edýär.Önümçilik islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin aýratyn önümçilik zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin dürli mümkinçilikleri hödürleýäris.

Biz bilen habarlaşyň: +86 15858839222 E-poçta:zoe@feidamachine.cn

https://www.feidapack.com/hot-foil-stamping-and-die-cutting-machine-product/

Enjamlar pudaga ulanylyp bilner: aýakgap gutulary, sowgat gutulary, galam gaplar, köýnek gutulary, jorap gutulary, süýt haltalary, gyzyl paketler, kupletler, çakyr gutulary we ş.m.

https://www.feidapack.com/hot-foil-stamping-machine-product/

Bu gyzgyn folga möhürleýji maşyn täze nesil önümi hökmünde döredildi;çap edilenden soň, laminirlenen awtomatiki möhürleme materiallary üçin ulanylýar.Karton, kagyz käse, daş-töweregi söwda belligi, kartoçka basýan konweks, göçme kagyz halta, kagyz örtügi, PVX we dürli plastmassa materiallary we ş.m. öndürmek üçin amatly.


Iş wagty: Maý-26-2022